D’ acord al rigor i la precisió requerits pels nostres clients, oferim els següents serveis:
 • Aixecaments i replanteigs topogràfics
 • Anivellacions, mesuraments i cubicacions
 • Assistència tècnica en obra
 • Gestió del territori
 • Delimitacions i amollonaments
 • Control d’ abocadors
 • Peritatges judicials
 • Delineació
 • Mesuraments d’ interiors
 • Paisatgisme/ Fotorealisme
 • Guiat de maquinària en 3D
 • Proves de càrrega
 • Laser Scanner HDS

Aixecaments i replanteigs topogràfics

Comptem amb els equips d’ Estacions Totals i GPS de la gama més moderna i de la marca amb millor garantia del mercat. Tot això per a realitzar aixecaments topogràfics i replanteigs rigorosos.

Anivellacions, mesuraments i cubicacions

Els nostres nivells òptic mecànics i làser d’ última generació ens permeten realitzar anivellaments geomètrics d’ alta precisió.

Realitzem mesuraments sobre plànols i al camp, i les cubicacions de terres necessàries per aportar les dades volumètriques corresponents a cada fase de l’ obra.

Assistència tècnica en obra

Posem a la seva disposició un servei integral de Topografia que inclou des de treballs previs com la comprovació del terreny, fins a la presa de dades finals per informes o estat d’ amidaments.

Gestió del territori

Realitzem plànols i aportem dades de camp necessàries per tramitar llicències de segregacions, parcel·lacions i reparcel·lacions.

Marquem expropiacions.

Proporcionem certificats de superfícies.

I duem a terme totes aquelles activitats necessàries per a la subsanació de discrepàncies cadastrals.

Delimitacions i amollonaments

Apliquem les tècniques topogràfiques per a realitzar les desfitades de vies i/o parcel·les i el seu amollonament físic. Certifiquem per mitjà de plànols tot l’ anterior per iniciar el procés administratiu que resolgui  la recuperació del sòl.

Control d’ abocadors

Realitzem plànols de planta i perfil de l’ aixecament topogràfic, disseny de caixa, control volumètric de moviment de terres, control d’ assentaments, espessors, etc.

Peritatges judicials

De tots els treballs topogràfics anteriors realitzem expedients visats per l’ Il·lustre Col·legi Oficial d’ Enginyers Tècnics en Topografia d’ acord amb la normativa vigent per a la seva posterior presentació a Administracions i Organismes Públics.

Delineació

Realitzem tot tipus de croquis i plànols en 2D amb AutoCad i modificació de plànol en general.

Mesuraments d’ interiors

Comptem amb la tecnologia més avançada de mesurament amb làser per a la presa de dades de qualsevol espai per inaccessible que sigui. Realitzem plànols d’ interiors de vivendes i locals sense afecció a l’ entorn.

Paisatgisme/ Fotorealisme

Realitzem plànols topogràfics com a base de feines per als decoradors. Visualitzem els projectes i replantegem posteriorment en el camp les seves propostes de disseny.

Guiat de maquinària en 3D

El nostre equip és capaç de programar i convertir qualsevol superfície desitjada i adaptar-la per a la posterior aplicació en diferents sistemes de guiat de maquinària 3D disponibles avui dia al mercat.

Proves de càrrega

Tenim àmplia experiència en realitzar tot tipus de proves de càrrega per determinar deformacions estàtiques i dinàmiques dels objectes en temps real amb alta precisió.

Laser Scanner HDS

Escàner Làser pertanyent a la gama dels Sistemes Topogràfics d’ Alta Definició (HDS-High Definition Surveying) està sent utilitzat com a eina imprescindible per als projectes més exigents. Per a què no s’ escapi cap detall, el nostre equip altament qualificat s’ encarrega de realitzar aixecaments de milions de punts creant així espais virtuals per a les diverses aplicacions en disseny, arquitectura, enginyeria civil i altres.